Gällande det ekonomiska läget

Styrelsen följer noggrant det ekonomiska läget och ekonomin i vår förening har hittills sett bra ut eftersom styrelsen i god tid förhandlade om lån och satte in våra sparade pengar på ett sparkonto med avkastning. Men snart förfaller två av våra lån och vi blir tvungna att förhandla om dessa med det ränteläge som råder. I tillägg höjs kostnaderna för fjärrvärme med 25% och kostnaderna för vatten & avfall med 12%. Detta kommer att leda till att nuvarande avgift inte täcker de framtida kostnader föreningen kommer att ha. Styrelsen vill därför informera att det kommer ske en avgiftshöjning med 10% på avgift och garage från och med 1 januari 2024.

Vi har som tur är även lite goda nyheter. Det höga elpriset som vi dragits med senaste året har nu gått ned och föreningen kommer samtidigt som avgiften höjs sänka priset på elen. Detta gör att de ökade kostnaderna blir mindre för varje enskild lägenhet.

Ett exempel på vad en avgiftshöjning på 10% samt en lägre kostnad på el kommer leda till per lägenhet:
1:a höjs med ca 148 kr/månad
2:a höjs med ca 153 kr/månad
3:a höjs med ca 208 kr/månad
4:a höjs med ca 174 kr/månad

Avgiftshöjning på 10% för garage:
Vanlig plats höjs med 100 kr och kommer kosta 1,100 kr
El-plats höjs med 125 kr och kommer kosta 1,375 kr
MC-plats höjs med 35kr och kommer kosta 385 kr.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på vår mejl: styrelsen@brfursvikskulle.se


CONCERNING THE ECONOMIC SITUATION

The board closely follows the financial situation and the finances of our association have so far looked good because the board negotiated loans in good time and deposited our saved money in a savings account with a return. But soon two of our loans need to be re-negotiated with the prevailing interest rate. In addition, the costs for district heating are increased by 25% and the costs for water & waste by 12%. This will lead to the current fee not covering the future costs. The board therefore needs to inform about an increase of 10% on the rental fee and garage fee from January 1th, 2024.

Fortunately, we also have some good news. The high electricity price that we were charged with the past year has now decreased and the association will, at the same time as the rental fee is raised, lower the price of electricity. This means that the increased costs will be smaller for each individual apartment.

An example of what a fee increase of 10% and a lower cost of electricity will lead to per apartment:
One room is raised by approx. SEK 148/month
Two rooms is raised by approx. SEK 153/month
Three rooms is increased by approx. SEK 208/month
Four rooms is increased by approx. SEK 174/month

Fee increase of 10% for garages:
Regular parking lot is increased by SEK 100 and will cost SEK 1,100
Electric parking lot is increased by SEK 125 and will cost SEK 1,375
MC parking lot is increased by SEK 35 and vill cost SEK 385

If you have any questions, you are welcome to contact us at our email: styrelsen@brfursvikskulle.se