OVK-Besiktning av ventilationssystemet / OVK-Inspection of the ventilation system

Datum: Från tisdagen den 2/5 – 2023 (Datumet för din trapp har aviserats i brevlådan)
Tid: Kl. 08.00 – 15.00


På uppdrag av föreningen kommer vi på SB Ventilation AB att utföra
Besiktning av ventilationen i samtliga lägenheter enligt Förordning (1991:1273)
om funktionskontroll av ventilationssystem.
Vi MÅSTE därför få tillträde till er lägenhet ovanstående dag för att utföra
arbetet.
Har ni ingen möjlighet att vara hemma under besiktningen kan ni ställa låset i
dörren i serviceläge (kl.10).

Återbesök till ej tillgängliga lägenheter bekostas av bostadsrättsinnehavare.


Viktigt!

Var alltid uppmärksam när okända människor behöver tillträde till er lägenhet.
Kontrollera legitimation, och vad som skall göras. Är man osäker tar man
omedelbart kontakt med styrelsen för vidare information.


Tips!
För att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt, önskar vi att ni i den
mån det är möjligt ser till att det finns en fri arbetsyta vid frånluftsdon i Kök,
Wc och badrum samt rum där uteluftsventiler finns .


Kontaktpersoner
Utförande företag SB Ventilation AB, 08-749 19 16 mån-tors 08.00-16.00.
Fre. 08.00-12.00
Med vänlig hälsning
SB Ventilation AB
I samarbete med
Brf Ursvikskulle

________________________________________________________

English

Date: From Tuesday 2/5 – 2023 (The date for your house has been announced by post)
Time: At 08.00 – 15.00

On behalf of the association, we at SB Ventilation AB will perform
Inspection of the ventilation in all apartments according to Ordinance (1991:1273)
on function control of ventilation systems.
We therefore MUST gain access to your apartment on the day above in order to perform
the work.
If you are unable to be at home during the inspection, you can lock the door in service mode (10 o’clock).

Return visits to unavailable apartments are paid for by tenants.

Important!
Always be alert when unknown people need access to your apartment.
Check identification, and what to do. If you are unsure, take it
immediate contact with the board for further information.

Tip!
In order for the work to go as quickly and smoothly as possible, ensure that there is a free working surface at the exhaust air unit in the Kitchen,
WC and bathroom as well as rooms where there are outdoor air vents.

Contact persons
Implementation company SB Ventilation AB,

08-749 19 16
Mon-Thurs 08.00-16.00.
Fri. 08.00-12.00
Sincerely
SB Ventilation AB
In association with
Brf Ursvikkulle