Föreningsstämman

Extra föreningsstämma 2021

Kallelse och dagordning till extra föreningsstämma

Välkommen till extra föreningsstämma för BRF Ursvikskulle den 20 juni 2021 klockan 14.00 på föreningens innergård.

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som föreningsstämman.

Handlingar till föreningsstämman finns för nedladdning på www.brfursvikskulle.se, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

Vi håller självklart avstånd till varandra under mötet! Skulle det bli dåligt väder flyttar vi in mötet ner till garaget.

Föreningsstämman kommer att hållas på svenska, vi är medvetna om att flera av våra medlemmar önskar att mötet hålls på engelska för att kunna delta. I den mån det går hjälps vi åt för att alla ska kunna delta i mötet.

Varmt välkomna hälsar,

Styrelsen, BRF Ursvikskulle


Dagordning
  1. Föreningsstämmans öppnande

  2. Godkännande av dagordning

  3. Val av ordförande vid stämman

  4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

  5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

  7. Fastställande av röstlängd

  8. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

  9. Styrelsens proposition a) installation av solceller b) omställning till IMD, gemensamt elavtal
  10. Föreningsstämmans avslutande