Kallelse, dagordning och handlingar till årsmöte 15 april

Välkommen på årsmöte för BRF Ursvikskulle den 15 april 2020 klockan 18.00 på zoom.us


OBS! avprickning 17:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som årsmötet. 

Årsmöteshandlingar hittar du här nedan, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

I och med utvecklinge med Coronaviruset och Covid-19 har vi planerat om från ett fysisit årsmöte till ett digitalt. Årsmötet kommer att ske på https://us04web.zoom.us/j/9204345703 Meeting ID: 920 434 5703.

Kolla gärna in Zoom innan för att underlätta vid mötet. Här kan du hitta hjälpcentret för zoom https://support.zoom.us/hc/en-us

Vänligen kontrollera ljud och bild innan mötet för ett så smidigt möte som möjligt. Vi kan bli ganska många men vi försöker hjälpa varandra till ett så smärtfritt möte som möjligt. 
​​​​​​​
Varmt välkomna hälsar,
Styrelsen BRF Ursvikskulle

PS. årsmötet kommer att hållas på svenska, men vi är medvetna om att flera av våra medlemmar har önskemål om engelska för att kunna vara med. Vi försöker lösa det på plats efter rådande omständigheter. 

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande 
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
 8. Val av minst två rösträknare 
 9. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
 11. Genomgång av revisionsberättelsen 
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 13. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning 
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
 16. Beslut om arvoden 
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter 
 19. Val av revisor och suppleanter/er 
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 21. Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningen ordförande 
 22. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 
  1. Proposition 1. Nya stadgar 
  2. Proposition 2. Installera elbilsladdare i garaget 
  3. Proposition 3. Tak på pergola på innergården. 
  4. Motion 1. Nyttjande med byggrätt 
  5. Motion 2. Sänkning av garagehyra 
  6. Motion 3. Sänkning av garagehyra 
  7. Motion 4. Ny lekställning på innergården 
  8. Motion 5. Lekplatsen 
  9. Motion 6. Inköp av nya möbler 
  10. Motion 7. Tvättstuga 
  11. Motion 8. Föreningslokal 
  12. Motion 9. Bastu med relax och dusch/toalett. 
  13. Motion 10. Serviceplats i garaget 
  14. Motion 11. Porttelefoner
 23. Föreningsstämmans avslutande