Årsmöte den 30:e maj

BRF Ursvikskulle i Ursvik
Kallelse till årsmöte 2018-05-30 kl. 18.30 i Vittra Skolan
(Boplatsvägen 1, Ursvik/Sundbyberg)
OBS! avprickning 18.15, ta med ID-kort!
 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förslut enligt fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och suppleanter
15. Ev. val av valberedning
16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
16.1 Proposition från styrelsen om ändringar av stadgan (SFS 2017:633 Lag om ändring i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar) (se bilaga 1)
Förslag till beslut: att mötet godkänner förslaget
16.2 Information från styrelsen avseende möjlighet till inglasning av balkonger (se bilaga 2)

Bilagorna till §16.1 och §16.2 kan förses efter förfrågan över mail: BRFUrsvikskulle@gmail.com

Varmt välkomna hälsar,
Styrelsen
BRF Ursvikskulle