Årsmöte den 10:e juni

BRF Ursvikskulle i Ursvik

Kallelse och dagordning till årsmöte

2019-06-10 kl. 18:00 Vittra Brotorp
(Boplatsvägen 1, Ursvik/Sundbyberg)
OBS! avprickning 17:45, ta med ID-kort! Har man inte betalat in avgiften till föreningen samma dag som stämman så får man inte rösta!

 
1) Föreningsstämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4) Godkännande av röstlängd
5) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6) Fastställande av dagordning
7) Val a två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8) Val av minst två rösträknare
9) Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
10) Genomgång av styrelsen årsredovisning
11) Genomgång av revisionsberättelsen
12) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
13) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
balansräkning
14) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
15) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
16) Beslut om arvoden
17) Val av styrelseledamöter och suppleanter
18) Beslut om antal revisorer och suppleanter
19) Val av revisor och suppleanter/er
20) Beslut om antal ledamöter i valberedningen
21) Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningen ordförande
22) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
22.1) Proposition från styrelsen om att omvandla det oanvända cykelförrådet i garaget till
något mer användbart
22.2) Proposition från styrelsen om att omvandla de onyttjade ytorna under trapporna på
bottenvåningarna i Gamla Enköpingsvägen 176, 178, 180 och 182 samt Ladugårdsgatan 4
och 6 till förråd
22.3) Motion från medlem Ekrem Fazlic, Ladugårdsgatan 6, lgh 644 om att sänka
garagehyran
22.4) Motion från medlem Andreas Yacoub, Gamla Enköpingsvägen 178, lgh 234, om att bygga ut
lekplatsen på innergården
22.5) Motion från medlem Cecilia Andersson, Ladugårdsgatan 4, lgh 554, gällande
motverkande av våld hemma genom civilkurage
22.6) Motion från medlem Rikard Tagesson, Ladugårdsgatan 4, lgh 554, om fler
medlemsmöten
22.7) Motion från medlem Jonathan Sköld, Gamla Enköpingsvägen 178, lgh 221, om ladd
stolpar
22.8) Motioner från medlem Jawad Ridha Jaffar, Gamla Enköpingsvägen 180, lgh 314, om
störningsjour, utomhusstäd och trygghet
22.9) Information om eventuellt utbyggnad av elstolpar för laddning av elbilar

Bilagorna kan förses efter förfrågan fysiskt eller över mail: BRFUrsvikskulle@gmail.com
 
Varmt välkomna hälsar,
Styrelsen
BRF Ursvikskulle