Årsmöte 2021

Kallelse och dagordning till årsmöte

Välkommen på årsmöte för BRF Ursvikskulle den 2 maj 2021 klockan 14.00 på föreningens innergård.

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som årsmötet.

Årsmöteshandlingar hittar du här!

Vi kommer att vara ute och försöker hålla avstånd så mycket vi bara kan, vi får alla hjälpas åt att påminna varandra. Vi kommer också erbjuda handsprit och munskydd på plats.

Vi kommer att vara ute under årsmötet, regnar det så klä på dig efter vädret och glöm inte paraplyet :)

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisionsberättelsen
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 13. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 16. Beslut om arvoden
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter
 19. Val av revisor och suppleanter/er
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningen ordförande
 22. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  1. Proposition 1. Föreningslokal
  2. Proposition 2. Solceller
  3. Proposition 3. Gemensamt elavtal
  4. Proposition 4. Stadgeändringar
  5. Proposition 5. Extra inspektörer vid 5-års besiktningen
  6. Motion 1. Att upphöra med att fakturera medlemmar som kastar sopor felaktigt (om detta fortfarande sker)
  7. Motion 2. Begränsa längd och grafisk profil på informationsbladen som trycks för att minska föreningens miljöpåverkan
  8. Motion 3. Förslag på att föreningen skickar ut minst 2 enkäter/år för löpande insamling av information om vad medlemmarna vill
  9. Motion 4. Upphandla tjänst för färgsättning av portar/hiss och markering av våningsplan
  10. Motion 5. Att styrelsen får mandat att utreda och implementera möjligheten att rabattera avgiften på lägenheten för de boende.
  11. Motion 6. Användning av rabatt/gräsmatta utanför uteplatsen för lägenheter på bottenvåning mot innergård. 
 23. Föreningsstämmans avslutande.
Årsmöteshandlingar hittar du här!